ಗ್ರಾಮವಾರು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ , ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರ ಹಾಗು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು


Transaction details and mutation status for the survey numbers which are involved mutation process can be seen and downloaded from here

252