(ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಚೌಕಗಳಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು)
(Please read the instructions & fill the Application in block letters within the BOX and in English only)
THE LAST DATE FOR SUBMISSION FOR ENGAGEMENT OF LICENSED SURVEYORS IS EXTENDED UPTO 31-01-2022

Sign Up | OTP Login