ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ
 
 
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅನುಬಂಧ - 1
ಅನುಬಂಧ -2
ಅನುಬಂಧ -3

LS Rejected List (ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ನಡೆದ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Key answer for the 2021 Licensed Surveyor Examination held on February 1 & 2 of 2021 are available in the following link.


NEW   The final answers of the SSLR CBT-LS Rect exam held on 1st Feb 2021 and 2nd Feb 2021 is available in the following link.

NEW   Results of Licensed Surveyor Examination conducted on 01-02-2021 and 02-02-2021.

NEW   Information regarding Verification of documents and Training Date will be announced in the website shortly.