ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ
 
 
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅನುಬಂಧ - 1
ಅನುಬಂಧ -2
ಅನುಬಂಧ -3

LS Rejected List (ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

   Results of Licensed Surveyor Examination conducted on 01-02-2021 and 02-02-2021.

   Details of training centre

   Details of instructions for document verification


   TRAINING CENTRE ADDRESS


NEW   The Second List of candidates SSLR CBT-LS Rect exam held on 1st Feb 2021 and 2nd Feb 2021 and information regarding verification of documents.

NEW   INFORMATION REGARDING TRAINING CENTRE TO CANDIDATES

NEW   INFORMATION TO CANDIDATES REG DOCUMENT VERIFICATION

NEW   The Second list candidates selected for Licensed Surveyor Training who were not reported till 06-04-2021, 5.30 P.M are allowed to report upto 09-04-2021, 5.30 P M @ the allotted training centres.


NEW   REJECT LIST OF LAND SURVEYORS POST.